Thất Nhật Chi Hậu chap 12

Truyện Thất Nhật Chi Hậu: Theo Khoa học kỹ thuật tiến bộ, cùng với tài nguyên trên địa cầu ngày càng giảm bớt, mọi người càng ngày càng mong muốn phát hiện hành tinh mới, càng muốn tìm kiếm người ngoài hành tinh, nhưng khi người ngoài hành tinh đến trái đất, thì mọi người phát hiện cuộc sống của mình đã cải biến... 


Danh sách các chapter truyện Thất Nhật Chi Hậu:
012

009 010 011
006 007 008
003 004 005
000 001 002
Share on Google Plus

About Giải Trí Tổng Hợp